Skip to main content

Bestemmelser på St. Croix 1908 for indberetning og brug af Automobiler

  • Udgivelsestidspunkt : 24. febbruar 2016
  • Forfatter: Ebbe Tor Andersen
  • Dokumentnummer: The National Archives 55-82-B ox 164
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Transport, produktion og handel
 
Artiklen er en gengivelse af bestemmelser fastsat den 4. februar 1908 af Gouvernementet på St. Croix for "Indretning og Brug af Automobiler, der agtes benyttet paa St. Croix paa offentlige Gader  Veie, eller Pladser" .
Bestemmelserne er indskrevet med den oprindelige stavemåde og formulering.

Bestemmelser vedrørende "Indretning og Brugen af Automobiler, der agtes benyttede paa St. Croix til Færdsel paa offentlige Gader, Veie, eller Pladser"

Gouvernementet fastsætter herved følgende særlige Bestemmelser vedrørende "Indretning og Brugen af Automobiler, der agtes benyttede paa St. Croix til Færdsel paa offentlige Gader, Veie, eller Pladser", jfr. for de offentligt Veies Vedkommende det i Medhold  af § 29 i Anordningen af 9' Juni 1884 om Veivæsenet paa St. Croix af Overøvrigheden efter Samraad med Kolonialraadet udfærdigede Reglement for Veifred og Veipoliti af 4 A84 Artikel 1.

1. Ved Automobil forstaas forsaavidt de følgende Bestemmelser augaa ethvert Køretøj, der er forsynet med Kraftmaskine, som drives med Damp, sammenpresset Luft, Gas eller Elektricitet uden Hensyn til om det tillige kan sættes eller holdes i Bevægelse paa anden Maade - Jernbane, Lokomotiver og de af disse fremførte Vogne dog undtaget.

2. Ethvert Automobil - Motorvogn, Motorcykel - skal være saaledes indrettet at dets Brug ikke medförer Fare eller væsentlig stærkere Støj end tilsvarende Köretöjer uden Kraftmaskine. Det maa ikke udvikle Rög, Damp eller ilde Lugt der er til Ulempe for Færdselen.  Er Automobilet forsynet med Indretninger til at udstöde Damp eller Gas, maa disse være anbragt saaledes, at Udströmninger finder Sted paa saa lidet synlig Maade som muligt.

Motorvogne  maa ikke i störrelse eller Udseende afvige fra de til tilsvarende Brug benyttede Hesteköretøjer.

3. Enhver Motorvogn skal være forsynet med 2 af hinanden uafhængige Bremseapparater. Hver enkelt af disse Bremser skal kunne standse Vognen paa höjst 12 Alen.

Enhver Motorcycle skal være forsynet med 1 saadant Bremseapparat hvormed Cyclen skal kunne standses paa höjst 6 Gange dens egen Længde.

Paa Gouvernementets Forlangende skulde Motorvogne forsynes med Apparater til at kontrollere Körehastigheden.

4. Ethvert Automobil skal være forsynet med et Signalhorn ved hvis Anvendelse der uden ufornödent skræmmende Virkning kan göres andre passende betimelig Advarsel.

5. Styre- Bremse og Signalapparater skulle være lette at behandle og anbragte saaledes at Föreren kan benyttet dem uden at hans Opmærksomhed bortledes fra Körebanen.

6. Motorcycler med Paahængsvogn bagved, paa siden eller foran saavel som Motortricycler ere underkastede Forskrifterne for Motorvogne undtagen Reglerne sub 2. 2 Stk. og sub 3.1 Stk.

7. Ethvert Automobil skal forinden det tages i Brug skriftligt anmeldes for Politiövrigheden i den Jurisdiction hvor Eieren eller saafremt denne ikke har Bopæl paa St. Croix - den Person, som paa hans Vegne har Raadighed over Automobilet her (Brugeren) er hjemmehörende.

Automobilet skal derefter fremstilles enten for Politiet eller for de af dette anviste sagkyndige til Afgörelse af, hvorvidt de oven for givne Forskrifter er opfyldte og om Automobilet iövrigt efter sin Beskaffenhed uden Fare kan benyttes paa offentlig Gade,Vei og Plads. For saa vidt Automobilet drives ved Damp, skal det paases, at det fyldestgör de for Dampkedler givne særlige Forskrifter. De med den omtalte Undersögelse forbundne Udgifter udredes af Eieren (Brugeren). Fyldestgör Automobilet ikke de i det foregaaende stillede Fordringer, forbyder Politiet dets Benyttelse paa offentlig Gade, Vei eller Plads.

8. Politiet paa Eierens (Brugerens) Hjemsted kan til enhver Tid forlange Automobilet fremstillet for at pröve om det vedblivende fyldestgör de i det foregaaende stillede Fordringer.

Findes det, at det ikke længere fyldestgör disse, eller fremstilles det ikke efter Tilsigelse , skal Politiet forbydes dets Benyttelse paa offentlig Gade, Vei eller Plads

9. Automobilet maa kun föres af Personer, der ere i Besiddelse af et enten af Politiet paa deres Hjemsted eller af en af dette godkendt sagkyndig udstedt Bevis for, at de besidder de dertil fornödne Egenskaber, derunder indbefattet Kendskab til Maskinen og dens Behandling. Udgifterne ved den i Anledning af Bevisets Udstedelse fornödne Prøve afholdes af Ansögeren.

Dette Bevis skal Föreren under Körslen have hos sig og paa Forlangende forevise for Politiet.

Personer under 18 Aar tillades det ikke at före noget Automobil. Det samme gælder berusede Personer.

10. Föreren er för Körselen begynder pligtig af overbevise sig om, at alle Apparater, særlig Bremseapparater, ere i foreskreven Tilstand og virker godt.

11. Færdsel med Motorvogne er kun tilladte paa offentlige Veie, Gader og Pladser som Gouvernementet for hver enkelt Vogns Vedkommende erklærer aabne for saadan Færdsel.

Færdsel med Motorvogne er tilladt paa offentlig Gade, Vei eller Plads fra Solopgang til dens Nedgang med Iagttagelse af de for den almindelige Færdsel til enhver Tid gældende Bestemmelser.

Færdsel med Automobiler er forbudt fra Solens Nedgang til den Opgang.

12. Körehastigheden maa for Motorvognes Vedkommende i Byerne ikke overstige 2 danske Mil (15 Kilometre) og andetsteds ikke overstige 4 dansk Mil (30 Kilometre) i timen. Sidstnævnte Hastighed maa dog kun benyttes naar Veibanen er fri og Terrainet fremefter til Siderne er let overskueligt. I modsat Fald gælder Bestemmelsen nedenfor sub No 13.

13. Under Körselen skal der udvises tilbörlig Forsigtighed og anvendes al mulig Opmærksomhed og Omhu til Formindskelse af Faren for andre körende, siddende eller gaaende. Paa Steder, hvor der er stærk Trafik og Vogne, Ryttere, Cyklister eller Fodgængere, saavel som hvor Körebanen er slibrig, saa at Bremsernes Virkning formindskes, maa der ikke köres hurtigere end 1 dansk Mil i Timen.

Ved Passering af Porte og smalle Broer, ved Dreining fra en gade eller vei ind i en anden, ved Ud og Indkörsel fra Eiendomme og i det hele ved Færdsel paa Steder, hvor Körebanen ikke kan overses i mindst 15 Alens Længde, skal der köres saa langsomt at Automobilet, om fornödent, kan standses Ôjeblikkeligt.

14. Skal Automobilet bagfra köres uden om körende eller ridende, maa Signal apparatet i Tide benyttes og Automobilet holdes forsvarligt til Gadens eller Veiens højre Side.  Giver den körende Tegn til  Automobilisten, skal denne standse Automobilet for at afvente, om der træffes Forsigtighedsforholdsregler  f.Eks. ved Afstigning eller Bortkörsel til Siden. Foretages intet saadant er Automobilisten berettiget til at köre videre. Under selve Forbikörslen maa Signalapparatet ikke benyttes, og Farten maa ikke være stærkere end nödvendigt for at komme forbi.

Möder Automobilet körende eller ridende skal Föreren holde saa langt som muligt til Veiens eller Gadens venstre side og skal han derhos straks standse Köretöjet og Kraftmaskinen (saa ingen Lyd fremkommer naar Kudsken eller Rytteren giver Tegn til ham, eller han selv bliver opmærksom paa at Hestene eller Hesten viser Tegn til Ængstelse.

Den körende eller ridende skal overlade Automobilet en farbar Strækning af Veien.

15. Udströmning af Damp maa ikke finde sted, naar det kan befrygtes, at Dyr derved ville blive bange eller anden Forstyrrelse foraarsages.

16. Föreren skal naar der kan være Fare for Sammenstöd, i Tide give tydeligt Signal.

Ligeledes skal han give Signal ved Gade eller Veikrydsninger samt i de ovenfor sub No 13 3 Stk omhandlede Tilfælde

Brug af Signalet fritager ikke Föreren for Anvendelse af behörig Forsigtighed overfor andre körende ridende eller Fodgængere.

Signaleringen skal straks ophöre, naar Heste eller andre Dyr derved bliver sky. Unyttig og hensynsløs Signalering er forbudt.

17. Sker der ved Sammenstöd med Automobilet eller paa anden Maade, som kan sættes i Forbindelse med dets Benyttelse, noget Uheld eller Ulykke, skal Föreren straks standse, paa forlangende opgive Navn og Bopæl og om fornödent efter bedste Evne hjælpe de vedkommende uden Hensyn til, om han har Skyld i det stedfundne.

18. Föreren er pligtig at standse straks, naar det af Politiet paabydes.

19. Forlader Föreren Automobilet, skal han sætte Maskineriet ud af Virksomhed og bremse Automobilet samt saa vidt muligt drage Omsorg for, at det ikke kan sættes i Gang af Uvedkommende.

20. Har en Förer 2 Gange i Löbet af et Aar gjort sig skyldig i grov Overtrædelse af de ham som Förer paahvilende Forpligtelser ligesom også naar der ved saadanne Overtrædelser er foraarsaget Ulykkestilfælde for Mennesker eller naar han har undladt at efterkomme de ham efter Bestemmelsernes No 17-19 paahvilende Pligter, skal Politiet forbyde ham oftere at fungere som Förer - Politiet kan forbyde en Förer at fungere som saadan naar han gentagne Gange har gjort sig skyldig i mindre Overtrædelser.

21. Personer der ikke ere hjemmehörende paa St. Croix kunne der benytte Automobiler med Iagttagelse af de foranstaaende Bestemmelser dog med fölgende Forandringer:

a. Den sub No 7 omhandlede Anmeldelse og Fremstilling af Automobilet sker for Politiet i den förste Jurisdiction, i hvilket Automobilet agtes benyttet.

b. Den sub No 8 anmeldte Myndighed udöves af Politiet i den Jurisdiction, hvor Automobilet til enhver Tid befinder sig.

c. Det sub No 9 anmeldte Bevis udstedes af Politiet i den i Litra a nævnte Jurisdiction eller af en af dette godkendt sagkyndig. er vedkommende imidlertid i Besiddelse af et saadant Bevis, udstedt af et andet Steds Myndighed, er det tilstrækkeligt at dette Bevis forevises for og paategnes af den ovennævnte Politimyndighed paa St. Croix.

Gouvernementet St Croix D 4-2-08

Cold/ Baumann Tilbage