Skip to main content

Peter von Scholten kommissionen af 1849. Dokumenter og korrespondance fremlagt som beviser i sagen

  • Udgivelsestidspunkt : 29. maj 2023
  • Forfatter: Jens Villumsen
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Mennesker, Samfund og historie
Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Vor synderlige Gunst! Vide maa I Os Elskelig Hr. Generallieutenant, Frederik Løvenørn v. Bardenfleth, Vor Kammerherre, Chef for Vor militaire Høiskole og Landcadetkorpset, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand; Os Elskelig Hr. Generalmajor Peter Frederik v. Steinmann, Vor Kammerherre, Generalqvarteermester og Chef for Generalstaben, Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand, Os Elskelig Hr. H. C. G. F. v. Hedemann, Vor Kammerherre, Generalmajor, fungerende Commandant i Citadellet

Frederikshavn, Commandeur af Dannebrog, Os Elskelig Assessor i Vor Landsover- samt Hof og Stadsret, Carl Ferdinand Leonard Mourier, Vor Justitsraad, og Os Elskelig Assessor i Vor Residentsstad Kjøbenhavns Criminal og Politiret Doctor juris Andreas Lorentz Casse, at eftersom Vi allernaadigst have besluttet, at Os Elskelig Hr. Generalmajor Peter Carl Frederik v. Scholten, Vor Kammerherre, for sit under og i Anledning af Negeropstanden paa Vort Eiland St: Croix i Juli Maaned 1848 udviste Forhold som militair Høiestbefalende og øverste Civilauthoritet paa Stedet, skal sættes under Tiltale, saa er det Vor allerhøieste [opslag 4] (Villie) og Befaling, at I rette Eders Leilighed efter at sammentræde i en Commission for at behandle og navnlig i  Forening paadømme denne Sag mod fornævnte Generalmajor v: Scholten; og skal i øvrigt den af Eder
afsigende Dom være undergivet Appel til Vor Høiesteret.

Dermed skeer Vor Villie, Befalende Eder Gud!

Skrevet paa Vort Slot Frederiksborg, den 23de December 1849.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R /Bardenfleth

Læs her den fulde tekst af de transskriberede dokumenter