Skip to main content

Proclamation 5de October 1878

  • Udgivelsestidspunkt : Maj 2019
  • Dokumentnummer: Artikel bragt i St. Croix Avis den 5. oktober 1878
  • Dokumenttype: Arkivalier
  • Institution: Dansk Vestindisk Selskab
  • Emnekategori: Samfund og historie

 

Janus August Garde
Commandeur af Dannebrog og
Dannabrogsmand,
Kammerherre
Governeur over de Dansk Vestindisk Öer

 

 

GJÖR VITTERLIGT: Efterat jeg den 2den dennes har maattet erklære Öen St. Croix i Beleiringstilstand, som Fölge af det Dagen forinden udbrudte Oprör, hvilket fremdeles er fortsat med Ödelæggelsder navnlig ved Ildspaasættelser, Mordbrand og Plyndring, og da det, baade paa Grund af Mængden af de Personer der bestandig indbringes som paagrebne i eller mistænkte for Deltagelse i Opröret, og for Exemplets Skyld ikke er gjörligt at lade de begaaede Forbrydelser forfölge gjennem sædvanlig Rettergang, saa har jeg, i Kraftt af den mig under disse Forhold i Henhold til Coloniallovens § 12 tilkommende uindskrænkede Myndighed, besluttet at forordne og nedsætte en overordentlig Standret til Forfölgning og Paakjendelse af de i og under Opröret af Oprörerne, Urostifterne og alle Deltagere i Opröret og sammen Ödelæggelser, begaaede Forbrydelser.

Standretten skal kun være bunden ved saadanne processuelle Former og Regler, som i ethvert Tilfælde ere fornödne for at give Dommerne saadan Overbevisning om de Paagjældendes Strafskyld, at de for GUD og deres Samvittighed kunne forsvare derpaa at grunde Dommen.

Standretten idømmer ingen anden Straf end Livsstraf. Naar nogen Sigtet findes ikke at burde anses med denne Straf, forbeholdes Sagen til anden Undersögelse. Forfölgning og Paakjendelse.


Gouvernementet for de Dansk Vestindiske Oer,
p.t. Christiansted, St. Croix
den 5de October 1878

Aug. Garde               

 (Red: denne artikel bør læses i sammenhæng med "Bekjendtgörelse af 2de October 1878", der også blev bragt i St. Croix Avis den  5. oktober 1878).

   Proclamation St Croix Avis 5 oktober 1878